Cs. Bogyó Katalin:
Technika óra a könyvtárban – CD-ROM használattal, avagy növénytermesztés számítógéppel


Bevezetés

Az iskolai könyvtárak szerepe az oktatásban szerencsére évről évre nő, a NAT, s a kerettanterv is támogatja ezt a szerepvállalást. Sokrétű feladataink közül most egyet emelek ki, a könyvtárhasználatra épülő tanórai foglalkozások tartását.

A könyvtárhasználat azonban ma már, a 2000-es évek legelején lényegesen bővebb fogalom, mint még néhány évvel ezelőtt is volt. Nem csupán a hagyományos információhordozók – könyv, folyóirat – találhatók meg az iskolai könyvtárakban, hanem egyre nagyobb számban a most még újnak számító elektronikus adathordozók is. Szerencsére egyre több iskolai könyvtár rendelkezik számítógéppel, s a sulinet program segítségével Internet hozzáféréssel is. Szerencsés esetekben – ahol több számítógép is található –, nem csupán a könyvtárostanárok használják ezeket a számítógépeket, hanem az olvasók is. Egyrészt az Internet nyújtotta online katalógusok és más internetes adatforrások válnak elérhetővé az olvasói gépekről, másrészt a multimédiás CD-ROM-ok használatára is lehetőség nyílhat (amennyiben megvásárlásukra van megfelelő anyagi keret, hiszen meglehetősen drága dokumentumokról van szó).

Iskolánkban, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájában olvasóink – általános iskolai tanulók, pedagógusok, tanító- és tanárjelöltek – rendelkezésére két multimédiás számítógép áll. A számítógépeket a Soros Alapítvány pályázatán nyertük 1998-ban azzal a céllal, hogy könyvtárunkat aktív információs központként működtethessük. A két számítógép közül az egyik elsősorban online katalógusunk (http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/corvina/opac) elérését szolgálja, a másik pedig a CD-ROM használatot. A számítógépek főbb paraméterei: Celeron 366 processzor, 64 MB RAM, 4,3 GB HDD, 40 x CD ROM.

Mielőtt a CD-ROM használat gyakorlati alkalmazásának tapasztalataira térnénk, néhány fogalmat érdemes tisztázni.

Alapvető fogalmak

1. CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory): 12 cm átmérőjű, 17 gramm súlyú, 650-700 Mb kapacitású lézerlemez. A CD.ROM-ok olvasásához CD-ROM lejátszóra, illetve meghajtóra (CD-ROM drive) van szükség, amelyre az adatátvitel és az adathozzáférési sebesség jellemző. Minél gyorsabb, annál inkább alkalmas a multimédia számára.

2. Multimédia: első megközelítésben a médiaformák és eszközök összességét jelenti, azaz szöveg, kép, hang, zene, mozgókép, animáció, grafika kombinációja. Tágabb értelemben egy olyan rendszer, amely biztosítja a digitális információ interaktív elérhetőségét. Különösen fontos az interaktivitás kiemelése, hiszen ez különbözteti meg a multimédiát pl. a televíziótól, ahol szintén megtalálhatók a különböző médiaformák. Az interaktivitás lényege az, hogy a lefutás a felhasználó által befolyásolható, azaz a multimédiás programban a továbblépés irányát a felhasználó maga választja meg. Az egyes elemek bizonyos jelentésbeli összefüggéseik mentén össze vannak kapcsolva, így e relációk mentén tud a felhasználó a műben navigálni. Ez a hypertext.

Gyakorlati alkalmazás

Könyvtárunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olvasói számára minél szélesebb körű információt minél változatosabb formában tudjon szolgáltatni. Ezért is helyezünk nagy hangsúlyt a CD-ROM-ok beszerzésére, mert éppen interaktivitásánál fogva alkalmasak az önálló ismeretszerzésre. A könyvtárunkban található CD-ROM-ok nagy többsége oktató jellegű, azaz elsősorban a tanulást, az ismeretszerzést szolgálja, gyakran az általános iskolai korosztálynak megfelelő játékos formában.

Tapasztalataink szerint az iskolai könyvtárban a következő formákban alkalmazhatók az oktatószoftverek:

- könyvtárhasználati órán;

- könyvtárban tartott szakórán, amikor a szaktanár és a könyvtárostanár szoros együttműködésével alakul ki az óra menete;

- szakköri és napközis foglalkozásokon, amely szintén a napközis nevelő, a szaktanár és a könyvtáros tanár együttműködését feltételezi;

- önálló ismeretszerzésben, amely lehet pl. egy tanulmányi versenyre való felkészülés, önálló nyelvtanulás, gyakorlás, stb.

Könyvtárunkban mind a négy típusra van példa.

A következőkben a könyvtárban tartott szakórát emelem ki. Ezek a szakórák, amelyeken ráadásul számítógépet és CD-ROM-ot is használunk, hosszú előkészületet és rugalmas tanári hozzáállást igényelnek. Tanár kollegáink egy része ugyanis még idegenkedik a számítógép informatika tantárgyon kívüli használatától, attól tartanak, hogy mivel a CD- ROM-ok alkalmasak az önálló ismeretszerzésre, feleslegessé válik a tanári munka. Pedig erről szó sincs. A számítógép és a CD-ROM is csak eszköz az oktatásban, s csak a tanár kezében válhat igazán hatékony eszközzé.

Egy olyan tantárgy szakóráit tartottuk nagy sikerrel a könyvtárban, amely nem tipikusan könyvtárhoz kötött: ez a technika tantárgy volt. Hosszabb, több éves tanári – könyvtárostanári együttműködés eredményei ezek az órák:

Ø 5-6. osztályban az elméleti anyagrészek feldolgozása zajlik a könyvtárban, elsősorban hagyományos könyvtári dokumentumok felhasználásával. Ezek a témakörök a következők: hajózás- és repüléstörténet, építészettörténet, szobanövények megismerése. Ekkor általában 30 percet töltenek a könyvtárban az osztályok.

Ø 7-8. osztályban a teljes 45 percet itt töltik. A témakörök közül a "Kert lakóházunk környezetében" az, amelyik különösen alkalmas arra, hogy a hagyományos könyvtári dokumentumok mellett CD-ROM-ot is használjunk. Ehhez szükség van a Landscape Design 3D Kerttervező programra.

Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó önálló elképzelése alapján tervezzen kertet. Az élő (fák, bokrok, virágok) és nem élő (kerítés, ház, pad, medence, utak stb.) alkotóelemeket elhelyezve a “Körüljárás” és a “Madártávlat” eszközök segítségével bármilyen szögből megtekinthető az alkotás. Használhatók kész tervminták is, amelyek kiegészíthetők különféle kerti növényekkel, kerti berendezésekkel. Mód nyílik arra is, hogy az égbolt és a talaj 15 különböző megjelenési lehetősége közül válogasson a felhasználó annak érdekében, hogy a befejezett kerttervet a legjobb háttérbeállításban láthassa. A növények növekedési ütemének megadásával az is látható, hogy milyen lesz a kert pár év múlva.

Az órákat megkönnyítette, hogy a technika tantárgyat a gyerekek csoportbontásban tanulják, így egyszerre 15 tanulót kellett foglalkoztatnunk. Az első órán a csoport egyik fele a szakkönyvek és a folyóiratok tanulmányozása után kezdett hozzá saját elképzelései alapján egy kertterv elkészítéséhez. Munkájukat a füzetükben rögzítették. A csoport másik fele ezalatt a számítógépek előtt (ez esetben a könyvtáros gépe és a “katalógusos” gép is munkába állt) ismerkedett a programmal. A következő héten a csoportok helyet és feladatot cseréltek. Végül a megszerzett ismeretek rögzítéseként rajzlapra mindenki egy kerttervet készített.

Az órák lebonyolításában egy tanítási gyakorlatát végző technika szakos és egy könyvtár szakos főiskolai hallgató is részt vett, elsősorban a gépeknél segédkezve. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a leendő tanárok már most megismerkedjenek a számítógép nyújtotta lehetőségekkel; ne gondolják, hogy a számítógépek helye csak a számítástechnika szaktanteremben van, vegyék észre, hogy milyen lehetőségek rejlenek az új információ- és adathordozókban.

Tapasztalatunk az volt, hogy a tanulók nagyon lelkesek, aktívak voltak ezeken az órákon. Teljes mértékben lekötötte figyelmüket az összes feladat. A program használata során a szaktanárnak lehetősége volt az azonnali ellenőrzésre, tanácsadásra, s ez hatékonyabbá tette a munkát. A tanulók akkor kaptak megerősítést, amikor a legérdekesebb volt számukra a feladat. Érdekes volt arra is figyelni, hogy a tanulók hogyan segítették egymást a közös számítógép használat során.

Különösen fontosnak tartottuk kolléganőmmel, hogy a gyerekek a szakkönyveket, a folyóiratokat és a számítógépeket együtt használták, azaz az ismeretszerzés rendkívül tág köréhez jutottak hozzá. Mindezt fokozta a könyvtár légköre, az oldott hangulat.

A jövő tehát reményeink szerint az, hogy a tanári munkába, a tanulói tevékenységbe, a könyvtári ismeretszerzésbe a multimédia, és egyik megjelenési formája, a CD-ROM úgy integrálódjon, miként az idők során a tévé, a videó, a magnetofon, melyek már megtalálták saját helyület ezen a területen.